INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace naleznete na WWW.CAK.CZ. Osobní údaje, které jsou mi poskytnuty klienty a kterými jsou zejména: jméno a příjmení fyzické osoby, název právnické osoby adresa bydliště, místo podnikání, sídlo datum narození, rodné číslo, IČ a DIČ telefonní číslo, e-mailová adresa číslo bankovního účtu číslo občanského průkazu, datum jeho vydání, datum platnosti a údaje o probíhajících, ukončených či hrozících soudních, exekučních, trestních či správních řízeních a další údaje, se kterými mne klienti seznámili, zpracovávám v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016.

Tyto osobní údaje mohou zpracovávat rovněž kolegové advokáti, kteří se mnou spolupracují při poskytování právní služby klientovi a kteří mají zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti a v omezeném rozsahu poskytovatelé účetních služeb a IT experti, kteří mají povinnost mlčenlivosti uloženou v uzavřené smlouvě o poskytování těchto služeb ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, k nimž mají přístup. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě smlouvy o poskytování právní pomoci, a to pro výkon plnění z této smlouvy a pro výkon povinností vyplývajících z právních předpisů upravující výkon advokacie. Nezpřístupňuji osobní údaje příjemcům v třetích zemích, ani v rámci mezinárodních organizací. Osobní údaje likviduji dle archivačního a skartačního řádu a jsou zpracovávány po dobu poskytování právní služby a po dobu, která je vyžadována za účelem archivace dle platných právních předpisů. Klient má právo na přístup k osobním údajům, na opravu těchto údajů a má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.